SALEM COUNTY CAREER & TECHNICAL HIGH SCHOOL 

    Home of the Salem Tech Chargers

Curriculum Team

Dr. Scott Marakovits - Director/21st CCLC
smarakovits@scvts.org

856-769-0101 ext: 5127

Lisa McClintock - Director/ Curriculum, Instruction, Grants
lmcclintock@scvts.org                                                                                                                                 

856-769-0101 ext: 5123     

Curriculum Department Website